Dla studentów

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są zarejestrowani w BON:
 • studenci i doktoranci UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
 • studenci i doktoranci UKSW z przewlekłą chorobą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Wybrane formy wsparcia:

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych (Art. 86. Ust.1. pkt 2 PSWN),
 • indywidualna organizacja studiów (§ 17 Regulaminu Studiów w UKSW),
 • bezpłatne poradnictwo psychologiczne (więcej informacji w zakładce – LINK),
 • bezpłatne poradnictwo pedagogiczne (więcej informacji w zakładce – LINK),
 • pomoc prawna dla studentów Więcej informacji w zakłądce – LINK),
 • pomoc tłumacza języka migowego,
 • miejsca parkingowe dla studentów z dysfunkcją ruchu (informacje na końcu tej strony),
 • warsztaty i szkolenia.
Inne formy wsparcia

BON UKSW oferuje również pomoc, rekomendacje oraz wskazania w sprawach studenckich związanych z niepełnosprawnością, w tym:

 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu,
 • Pomoc w zakresie sporządzenia pisma (wskazanie wzoru dokumentu, ewentualnie zakresu treści pisma)

Wsparcie studentów przez BON UKSW może być zrealizowana po skierowaniu pisemnego pytania do biura lub e-mailowo na adres bon@uksw.edu.pl.

Jak zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW?

Należy pobrać ANKIETĘ [POBIERZ], wypełnić ją i podpisaną złożyć w czasie dyżuru biura , wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał dokumentu do okazania do wglądu).

Rejestracja w BON da Państwu możliwość skorzystania w trakcie studiów z dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także umożliwi rejestrację i wypełnienie w systemie USOS wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, który należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów.

Terminy rejestracji studentów z niepełnosprawnością w BON

Dostępne są w zakładce Kontakty (LINK) oraz Aktualności (LINK).

Poradnictwo psychologiczne dla studentów

Kierownik projektu ”UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19 – dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).

Terminy konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla studentów, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są w zakładce Poradnictwo pedagogiczne – LINK.

Informacje o stypendiach

Szanowni Studenci,
Szczegółowe informacje o stypendiach dostępne są na stronie internetowej Działu Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (DPM UKSW).

Informacja w sprawie udostępnienia miejsc parkingowych dla osób z dysfunkcją ruchu

Informujemy osoby z dysfunkcją ruchu, zarejestrowane w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UKSW i posiadające ważną Kartę Parkingową, że istnieje możliwość udostępnienia bezpłatnie podziemnych miejsc parkingowych, oznaczonych jako miejsca „dla osób niepełnosprawnych”, pod budynkami nr 23 i 21 w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3. Osoby zainteresowane korzystaniem z tych miejsc prosimy o kierowanie wniosków w tej sprawie do Działu Administracyjno-Gospodarczego (Budynek nr 23, pokój 217, budynek nr 21, pokój nr 020). Osoby, których wnioski zostaną zaopiniowane pozytywnie, będą zobowiązane do zapłaty na rzecz UKSW kaucji zwrotnej za posiadanie tzw. urządzenia dostępowego, tj. pilota do parkingu. (POBIERZ WNIOSEK).