Przejdź do treści

Sprawozdanie z Działań Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za rok 2023

W roku 2023 Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie aktywnie uczestniczyło w różnorodnych wydarzeniach i projektach, które miały na celu wspieranie studentów z niepełnosprawnościami oraz promowanie inkluzji w środowisku akademickim. Najważniejsze inicjatywy:

Międzynarodowe spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Family Health Advisor”

W dniach 11–14 grudnia 2023 roku odbyło się międzynarodowe spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Family Health Advisor”. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli partnerów projektu z różnych krajów, a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego pełnił rolę gospodarza. Celem projektu było rozwijanie kompetencji z zakresu doradztwa zdrowotnego w kontekście rodzin. Uczestnicy mieli okazję wymieniać doświadczenia i planować dalsze kroki. Współpraca międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ stanowiła istotny element budowania wspólnoty akademickiej bez barier.

Odznaczenia dla Prorektora ds. studenckich i kształcenia oraz Koordynatora BON

Podczas III Sympozjum „Resocjalizacja w Praktyce. Autorskie projekty oddziaływań” dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. i mgr Michał Stańczuk zostali uhonorowani odznaczeniami Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II. To wyjątkowe wyróżnienie było efektem ich pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona tematyce niepełnosprawności

Dnia 20 listopada 2023 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez BON UKSW, przyciągając przedstawicieli różnych dziedzin nauki skupionych wokół tematyki niepełnosprawności. Wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny, poruszając istotne kwestie związane z niepełnosprawnością. Uczestnicy mieli okazję dzielić się wnioskami i prezentować innowacyjne rozwiązania.

Wyróżnienie w programie „Ekspres Regionów” emitowanym przez TVP 3 Warszawa

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW zostało wyróżnione w programie „Ekspres Regionów” emitowanym przez TVP 3 Warszawa w dniu 10 listopada 2023 roku. To zaszczytne wyróżnienie świadczyło o uznanie i widoczności pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

II Dzień Adaptacyjny dla Studentów z Niepełnosprawnością

Organizowany przez dr hab. Annę Fidelus i mgr Michała Stańczuka II Dzień Adaptacyjny dla Studentów z Niepełnosprawnością był pełen entuzjazmu i pozytywnej energii. Uczestnicy mieli okazję uzyskać pełną informację o dostępnym dla niech wsparciu na uczelni.

Rejestracja orzeczeń o niepełnosprawności w nowych godzinach

W trosce o wygodę studentów, BON wprowadziło nowe godziny rejestracji orzeczeń o niepełnosprawności od września do października 2023 roku, umożliwiając elastyczność w dokonywaniu rejestracji. Udogodnieniem w dostępności biura były też sobotnie dyżury Koordynatora BON.

Wsparcie Asystenta Dydaktycznego: Asystenci dydaktyczni pomagają dostosowywać materiały dydaktyczne i środki pomocnicze w nauce do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Wsparciem jest także pomoc przy rejestracji na zajęcia oraz egzaminy oraz kontakt z wykładowcami.

Wsparcie Psychologiczne: Udostępniane są konsultacje psychologiczne, aby pomóc studentom radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami i trudnościami.

Rozwój Indywidualnych Strategii Edukacyjnych: BON opracowuje indywidualne strategie edukacyjne dostosowane do potrzeb każdego studenta z niepełnosprawnością.

Współpraca z Renomowanymi Instytucjami i Organizacjami: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością prowadzi szeroką współpracę z wieloma renomowanymi instytucjami i organizacjami, które angażują się w tworzenie inkludującego środowiska akademickiego i wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Partnerzy BON to m.in.:

 • Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt: Współpraca międzynarodowa z tym uniwersytetem pozwala na wymianę doświadczeń i dostęp do różnorodnych perspektyw na problematykę niepełnosprawności;
 • Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie: Partnerstwo z tą uczelnią umożliwia rozwijanie działań na rzecz studentów z niepełnosprawnościami i tworzenie lepszych warunków edukacji;
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Współpraca z tym wydziałem pozwala na tworzenie nowych koncepcji i metodologii związanych z edukacją osób z niepełnosprawnościami;
 • Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Partnerstwo z tym wydziałem wspiera działania związane z wsparciem rodzin osób z niepełnosprawnościami;
 • Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie: Współpraca z tą instytucją pozwala na międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu niepełnosprawności;
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej): Współpraca z tą akademią wspiera rozwój metod i narzędzi pedagogicznych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Współpraca z tą katedrą umożliwia badania i analizy związane z aspektami społecznymi niepełnosprawności;
 • Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego: Partnerstwo z tym zakładem wspiera badania i prace nad psychologicznymi aspektami niepełnosprawności;
 • Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Instytutu Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Współpraca z tym zakładem pomaga w rozwijaniu badań nad społecznymi aspektami niepełnosprawnością;
 • Polska Fundacja Narodowa: Partnerstwo z tą fundacją wspiera działania mające na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami;
 • Fundacja Popieram Rodzinę: Współpraca z tą fundacją koncentruje się na wsparciu rodzin osób z niepełnosprawnościami i tworzeniu inkludującego środowiska społecznego.

Współpraca BON z tymi instytucjami i organizacjami jest kluczowym elementem działalności na rzecz tworzenia uczelni bez barier i zapewnienia kompleksowego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami.

Podsumowując, rok 2023 był dla Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością pełen aktywności i sukcesów, świadcząc o zaangażowaniu w tworzenie inkludującej przestrzeni akademickiej. Praca BON przyczynia się do budowania społeczności akademickiej opartej na zasadach inkluzji i równości szans.

Autorami i głównymi realizatorami działań w BON są dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. – kierownik projektu „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19 oraz mgr Michał Stańczuk – koordynator Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością na Wóycickiego. Ich zaangażowanie i determinacja w tworzeniu inkludującej uczelni oraz wspieraniu studentów z niepełnosprawnościami są kluczowe dla sukcesu tych inicjatyw. Dzięki ich pracy, UKSW staje się miejscem, gdzie każdy student ma szansę rozwijać swoje talenty i osiągać sukcesy akademickie.