Przejdź do treści

Celem działania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest stwarzanie studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Jest on realizowany w ramach projektu pt. „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w sposób umożliwiający im korzystanie z zasobów uczelni i zdobycie wykształcenia na równi z osobami pełnosprawnymi,  podniesienie świadomości społeczności akademickiej na temat niepełnosprawności wśród studentów oraz trwała zmiana w funkcjonowaniu Uczelni uwzględniająca specyfikę potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Projekt jest realizowany od 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r. i odpowiada na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4 734 869,47 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 3 990 547,99 zł , z dotacji celowej 602 275,38 zł.”

W skład Zespołu Projektu wchodzą:

 • Anna Fidelus – kierownik projektu „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19, pedagog
 • Katarzyna Mikołajczyk – koordynator Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością na Dewajtis
 • Michał Stańczuk – specjalista Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, koordynator Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością na Wóycickiego
 • Monika Nowosielska – asystent dydaktyczny
 • Krystyna Gąsiorowska – asystent ds. technologii wspierających
 • Grzegorz Zięba – asystent ds. technologii wspierających
 • Teresa Budryk – obsługa prawna opracowania i dostosowania procedur
 • Jacek Kołota – opracowanie i dostosowanie procedur inwestycyjnych
 • Piotr Cieślikowski – opiniowanie procedur, zarządzeń oraz decyzji inwestycyjnych pod kątem dostosowywania istniejącej i nowej infrastruktury

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są zarejestrowani w BON:

 • studenci i doktoranci UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
 • studenci i doktoranci UKSW z przewlekłą chorobą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Wybrane formy wsparcia:

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych (Art. 86. Ust.1. pkt 2 PSWN),
 • indywidualna organizacja studiów (§ 17 Regulaminu Studiów w UKSW),
 • bezpłatne poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc tłumacza języka migowego,
 • miejsca parkingowe dla studentów z dysfunkcją ruchu,
 • warsztaty i szkolenia.