Przejdź do treści

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego działa na rzecz zapewnienia studentom z niepełnosprawnościami odpowiedniego wsparcia i warunków do pełnego uczestnictwa w życiu akademickim. BON ma na celu stworzenie inkludującego środowiska, w którym wszyscy studenci mają równy dostęp do edukacji i możliwość rozwijania swoich zdolności. W jego skład wchodzą doświadczeni specjaliści, którzy oferują wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz dostosowanie materiałów dydaktycznych, by sprostać indywidualnym potrzebom studentów z niepełnosprawnościami.

Działania realizowane w ramach Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2022 roku obejmowały:

 1. Organizacja Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej (25 listopada 2022): Konferencja była interdyscyplinarnym forum dyskusji nad tematyką niepełnosprawności, koncentrując się na aktualnych wyzwaniach z nią związanych. Tematy poruszane na konferencji dotyczyły m.in. historii niepełnosprawności, wyzwań współczesności, funkcjonowania rodzin osób z niepełnosprawnością oraz praktycznych rozwiązań w pracy z nimi.
 2. Organizacja Dnia Adaptacyjnego dla Studentów z Niepełnosprawnością (19 października 2022): Wydarzenie miało na celu przedstawienie studentom z niepełnosprawnościami dostępnych na uczelni zasobów wsparcia. W trakcie spotkania omawiano różnorodne formy pomocy, organizowano wykłady i prelekcje oraz zachęcano do współpracy z różnymi instytucjami na uczelni.
 3. Spotkania Grupy Roboczej: Grupy robocze skupiały się na rozwiązywaniu trudnych sytuacji interpersonalnych, poszerzaniu wiedzy na temat trudności osób z niepełnosprawnościami oraz poszukiwaniu wspólnych rozwiązań.
 4. Utworzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna: Poradnia oferuje indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla studentów i pracowników uczelni. Pomaga w radzeniu sobie ze stresem, trudnościami w nauce oraz w tworzeniu efektywnych strategii edukacyjnych.
 5. Wsparcie Asystenta Dydaktycznego: Asystenci dydaktyczni pomagają dostosowywać materiały dydaktyczne i środki pomocnicze do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.
 6. Wsparcie Psychologiczne: Udostępniane są konsultacje psychologiczne, aby pomóc studentom radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami i trudnościami.
 7. Rozwój Indywidualnych Strategii Edukacyjnych: BON opracowuje indywidualne strategie edukacyjne dostosowane do potrzeb każdego studenta z niepełnosprawnością.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością prowadzi szeroką współpracę z wieloma renomowanymi instytucjami i organizacjami, które angażują się w tworzenie inkludującego środowiska akademickiego i wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Współpraca BON obejmuje m.in.:

 • Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt: Współpraca międzynarodowa z tym uniwersytetem pozwala na wymianę doświadczeń i dostęp do różnorodnych perspektyw na problematykę niepełnosprawności.
 • Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie: Partnerstwo z tą uczelnią umożliwia rozwijanie działań na rzecz studentów z niepełnosprawnościami i tworzenie lepszych warunków edukacji.
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Współpraca z tym wydziałem pozwala na tworzenie nowych koncepcji i metodologii związanych z edukacją osób z niepełnosprawnościami.
 • Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Partnerstwo z tym wydziałem wspiera działania związane z wsparciem rodzin osób z niepełnosprawnościami.
 • Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie: Współpraca z tą instytucją pozwala na międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu niepełnosprawności.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej): Współpraca z tą akademią wspiera rozwój metod i narzędzi pedagogicznych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Współpraca z tą katedrą umożliwia badania i analizy związane z aspektami społecznymi niepełnosprawności.
 • Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego: Partnerstwo z tym zakładem wspiera badania i prace nad psychologicznymi aspektami niepełnosprawności.
 • Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Instytutu Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Współpraca z tym zakładem pomaga w rozwijaniu badań nad społecznymi aspektami niepełnosprawnością
 • Polska Fundacja Narodowa: Partnerstwo z tą fundacją wspiera działania mające na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Fundacja Popieram Rodzinę: Współpraca z tą fundacją koncentruje się na wsparciu rodzin osób z niepełnosprawnościami i tworzeniu inkludującego środowiska społecznego.

Współpraca BON z tymi instytucjami i organizacjami jest kluczowym elementem działalności na rzecz tworzenia uczelni bez barier i zapewnienia kompleksowego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami.

Autorami i głównymi realizatorami działań w BON są Anna Fidelus – kierownik projektu „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19 oraz mgr Michał Stańczuk – koordynator Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością na Wóycickiego. Ich zaangażowanie i determinacja w tworzeniu inkludującej uczelni oraz wspieraniu studentów z niepełnosprawnościami są kluczowe dla sukcesu tych inicjatyw. Dzięki ich pracy, UKSW staje się miejscem, gdzie każdy student ma szansę rozwijać swoje talenty i osiągać sukcesy akademickie.