Przejdź do treści

Strona internetowa Ogólnopolskiej Konferencji nt. niepełnosprawności pt. Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności, rozwojem jakości życia w niepełnosprawności, jak również nowymi technologiami w kontekście stosowania ich przez osoby z niepełnosprawnością. Założeniem konferencji w aspekcie teoretycznym jest umożliwienie interdyscyplinarnego spotkania, w trakcie którego zostanie podjęta dyskusja nad proponowanymi obszarami tematycznymi. W aspekcie praktycznymi jej celem będzie rozpoznanie trudności i możliwości w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w zakresie wsparcia technologicznego.

Należy podkreślić, iż zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych działań teoretycznych i praktycznych.

Zapraszamy do udziału w Konferencji pedagogów, pracowników socjalnych, socjologów, psychologów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką konferencji. W dyskusji nad proponowanymi tematami zamierzamy odwołać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych jak również praktyki. Zamierzeniem Konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i praktycznych, które znajdą zastosowanie w procesie wspierania osób z niepełnosprawnością,

Proponowane obszary tematyczne, które zamierzamy podejmować w dyskusjach:

  1. Współczesne wyzwania wobec niepełnosprawności
  2. Czynniki wspierające inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnością
  3. Ekskluzja społeczna osób z niepełnosprawnością – uwarunkowania, przyczyny, przeciwdziałanie
  4. Osoby z niepełnosprawnością wobec nowych technologii
  5. Bariery ograniczenia utrudniające osobom z niepełnosprawnością dostęp do nowych technologii
  6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu