Przejdź do treści

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz. – pedagog, prorektor do spraw studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kadencji 2016–2020 oraz 2020-2024. Pracowała jako nauczyciel, pedagog szkolny i dyrektor szkoły podstawowej. Pełniła też m.in. funkcję prodziekana, kierownika Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, członek Komitetu Ministra Edukacji Narodowej “Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członek Zespołu Projektu Ministerialnego “Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem. Kierownik projektu ,,UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego”

dr hab. Jacek Matulewski prof. ucz. – fizyk i informatyk. Kieruje Pracownią Gier Terapeutycznych „GameLab”, stanowiącą część Laboratorium Neurokognitywnego, działającego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Zatrudniony jest w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii ii Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Habilitował się z optyki kwantowej. Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i badaniem gier terapeutycznych, tworzeniem oprogramowania na potrzeby badań eksperymentalnych i klinicznych, a także oprogramowania korzystającego z interakcji wzrokowej (z użyciem eyetrackerów) m.in. dla osób niepełnosprawnych. Jego zainteresowania programowaniem dotyczą w szczególności platformy .NET i języka C#. Autor kilkunastu podręczników programowania.

dr Elżbieta A. Maj – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dyrektor Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną UKEN w Krakowie. Autorka kilku monografii, redaktor prac zbiorowych, w tym międzynarodowych, a także blisko pięćdziesięciu innych publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą. W pracy naukowej uwagę skupia na zagadnieniach prawa i postępowania administracyjnego, prawa socjalnego i praw człowieka.

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny (tyflopedagog) i filolog polski, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. Wieloletni ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji ds. weryfikacji podręczników i książek pomocniczych w brajlu i powiększonym druku, rzeczoznawca MEN ds. podręczników dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ekspert Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zainteresowania badawcze to wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności wzrokowej, w obszarze edukacji, integracji społecznej i uprzystępniania dóbr kultury. Kierownik i wykonawca projektów naukowo-wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem technologii przez osoby niewidome i słabowidzące, m.in. prowadzenie projektu Elektroniczne narzędzia wspomagające orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się w perspektywie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz udział w implementacji na polski grunt serwisu RoboBraille, służącego konwersji tekstów drukowanych, np. na format dźwiękowy lub znaki Braille’a. Autorka ponad 40 opracowań naukowych i popularnonaukowych z obszaru tyflopedagogiki. .

mgr Grzegorz Całek – socjolog, polityk społeczny, administratywista, specjalista zarządzania, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera, w którym prowadzi projekty, badania dotyczące sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz uczniów z niepełnosprawnością w systemie edukacji. Ponadto jest dyrektorem Instytutu Inicjatyw Pozarządowych, w którym kieruje projektami mającymi na celu rozwój sektora pozarządowego oraz aktywizację rodziców w szkołach (w szczególności rozwój rad rodziców). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i kilkuset artykułów specjalistycznych dla rodziców, sektora pozarządowego, a także dotyczących obszaru niepełnosprawności, edukacji i zarządzania.

mgr Mateusz Gregorski– doktorant Wydziału  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Tematyka  niepełnosprawności nie jest mi obca, ponieważ od urodzenia mam MPD i poruszam się na wózku inwalidzkim, dlategotego od kilku lat zajmuję się systemami wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce i Hiszpanii, w szczególności ich aktywizacją  zawodową.  Tytuł mojej rozprawy brzmi „Technologie asystujące jako szansa na aktywizację zawodową dla osób z niepełnosprawnościami”. Jestem autorem wielu publikacji naukowych  o tematyce bezzałogowych statków powietrznych i niepełnosprawności. 

mgr Aleksandra Kołecka– neurobiopsycholog, diagnosta i terapeuta dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.  Zawodowo działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, obecnie jest doktorantką Uniewersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe dotyczą neurobiologicznych mechanizmów procesów poznawczych oraz mózgowych uwarunkowań ludzkich zachowań. Interesuje się psychologią temporalną i różnic indywidualnych, rozwojem osobowości i tożsamości człowieka.

mgr inż. Dominika Pacocha-Szczerbak – prawnik, inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi. Audytor zintegrowanego systemu zarządzania w odniesieniu do norm ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 ISO 14001:2015. Mediator sądowy. Zawodowo związana z prawem pracy oraz prewencją w obszarze ochrony pracy, w tym bezpieczeństwem i higieną pracy.

lic. Dorota Halina Biały – starszy specjalista ds. Kadr i Płac, specjalista ds. Audytów Dokumentacji Kadrowej, absolwentka XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z wyróżnieniem Rektora Uczelni. Obecnie studentka pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Bierze aktywny udział w realizacji projektów w ramach koła naukowego. Jej praca zawodowa i działalność naukowa są jednocześnie jej pasją, szczególnie w zakresie etyki w systemach oceniania i budowania zespołu od podstaw. Hobbystycznie wraz z mężem prowadzą hodowlę akwarystyczną dekoracyjnych krewetek i morskich korali.