Przejdź do treści

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz. – pedagog, prorektor do spraw studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kadencji 2016–2020 oraz 2020-2024. Pracowała jako nauczyciel, pedagog szkolny i dyrektor szkoły podstawowej. Pełniła też m.in. funkcję prodziekana, kierownika Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, członek Komitetu Ministra Edukacji Narodowej “Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członek Zespołu Projektu Ministerialnego “Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem. Kierownik projektu ,,UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego”

dr hab. Jacek Matulewski prof. ucz. – fizyk i informatyk. Kieruje Pracownią Gier Terapeutycznych „GameLab”, stanowiącą część Laboratorium Neurokognitywnego, działającego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Zatrudniony jest w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii ii Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Habilitował się z optyki kwantowej. Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i badaniem gier terapeutycznych, tworzeniem oprogramowania na potrzeby badań eksperymentalnych i klinicznych, a także oprogramowania korzystającego z interakcji wzrokowej (z użyciem eyetrackerów) m.in. dla osób niepełnosprawnych. Jego zainteresowania programowaniem dotyczą w szczególności platformy .NET i języka C#. Autor kilkunastu podręczników programowania.

dr Katarzyna Hildt-Ciupińska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki (rozprawa doktorska z zakresu edukacji zdrowotnej). Od 2010 roku zatrudniona w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym jako adiunkt, w Zakładzie Ergonomii, Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy. Zajmuje się m.in. równowagą praca – życie z punktu widzenia wieku i płci pracowników, ich stanu zdrowia (w tym niepełnosprawności) oraz form zatrudnienia, zarządzaniem wiekiem w firmie, problematyką pracowników starszych, a także promocją zdrowia w miejscu pracy.

dr Waldemar Kozioł – doktorem nauk społecznych  w dyscyplinie nauki socjologiczne. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, aktualnie jest adiunktem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Sprawy osób niepełnosprawnych są mu szczególnie bliskie gdyż 23 lata pracował w jednostkach  organizacyjnych pomocy społecznej. Rodzina i jej dysfunkcje to przedmiot jego zainteresowań naukowych.

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny (tyflopedagog) i filolog polski, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. Wieloletni ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji ds. weryfikacji podręczników i książek pomocniczych w brajlu i powiększonym druku, rzeczoznawca MEN ds. podręczników dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ekspert Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zainteresowania badawcze to wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności wzrokowej, w obszarze edukacji, integracji społecznej i uprzystępniania dóbr kultury. Kierownik i wykonawca projektów naukowo-wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem technologii przez osoby niewidome i słabowidzące, m.in. prowadzenie projektu Elektroniczne narzędzia wspomagające orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się w perspektywie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz udział w implementacji na polski grunt serwisu RoboBraille, służącego konwersji tekstów drukowanych, np. na format dźwiękowy lub znaki Braille’a. Autorka ponad 40 opracowań naukowych i popularnonaukowych z obszaru tyflopedagogiki. 

dr Joanna Świderska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, asystent w Katedrze Metodologii Badań Psychologicznych. Specjalizuje się w metodologicznych i statystycznych aspektach badań naukowych. Aktualnie z ramienia UKSW uczestniczy w projekcie PROMIS: Promoting social inclusion skills in a post-truth world: A gamified online platform and curriculum, finansowanego w ramach partnerstwa strategicznego z Erasmus+. W swoim dorobku naukowym posiada także publikacje poświęcone problematyce identyfikacji cech nauczyciela (m.in. inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych) sprzyjających pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

dr Magdalena Zając – absolwentka studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Wydziale Studiów Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oligofrenopedagog, terapeuta SI, socjoterapeuta. Od 1.09.2019 r. dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Wcześniej przez 13 lat prowadziła placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Członek Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. W pracy badawczej zajmuje się poznawaniem jakości życia dzieci i młodzieży oraz rodzin w różnej sytuacji życiowej. Pasjonatka rodziny i mama trójki dzieci.

dr Agnieszka Żabińska – doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika, mgr sztuki, oligofrenopedagog, tyflopedagog. Dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością złożoną i niepełnosprawnością intelektualną. Asystent w Instytucie Pedagogiki Specjalnej APS w Warszawie.

mgr Grzegorz Całek – socjolog, polityk społeczny, administratywista, specjalista zarządzania, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera, w którym prowadzi projekty, badania dotyczące sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz uczniów z niepełnosprawnością w systemie edukacji. Ponadto jest dyrektorem Instytutu Inicjatyw Pozarządowych, w którym kieruje projektami mającymi na celu rozwój sektora pozarządowego oraz aktywizację rodziców w szkołach (w szczególności rozwój rad rodziców). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i kilkuset artykułów specjalistycznych dla rodziców, sektora pozarządowego, a także dotyczących obszaru niepełnosprawności, edukacji i zarządzania.

mgr Klaudia Izabela Majewska – pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagożka specjalna w Mieszkaniu Wspomaganym im. Teresy Dłuskiej, specjalistka w biurze Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, członkini zarządu Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej.

mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak – psychopedagog kreatywności, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się problematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, reintegracją zawodową osób po nabyciu niepełnosprawności, problematyką młodych niepełnosprawnych matek, problematyką pracowników starszych. Uczestniczy w badaniach związanych z oceną kompetencji cyfrowych osób z niepełnosprawnościami oraz z szeroko pojętą równowagą pomiędzy pracą, a życiem prywatnym i promocją zdrowia. Od 2008 roku zatrudniona w Zakładzie Ergonomii, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Aleksandra Gałuszka –– studentka II roku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. na kierunku lekarskim. Zainteresowana medycyną. Tematyka związana z funkcjonowaniem człowieka i jego rodziny w chorobie czy niepełnosprawności leży w kręgu jej zainteresowań naukowych.