Przejdź do treści

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz –  pedagog,  prorektor do spraw studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kadencji 2016–2020 oraz 2020-2024. Pracowała jako nauczyciel, pedagog szkolny i dyrektor szkoły podstawowej. Pełniła też m.in. funkcję prodziekana, kierownika Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ” Patronat” , członek Komitetu Ministra Edukacji Narodowej “Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członek Zespołu Projektu Ministerialnego “Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem.

dr hab. Jacek Matulewski prof. ucz – fizyk i informatyk. Kieruje Pracownią Gier Terapeutycznych „GameLab”, stanowiącą część Laboratorium Neurokognitywnego, działającego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Zatrudniony jest w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii ii Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Habilitował się z optyki kwantowej. Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i badaniem gier terapeutycznych, tworzeniem oprogramowania na potrzeby badań eksperymentalnych i klinicznych, a także oprogramowania korzystającego z interakcji wzrokowej (z użyciem eyetrackerów) m.in. dla osób niepełnosprawnych. Jego zainteresowania programowaniem dotyczą w szczególności platformy .NET i języka C#. Autor kilkunastu podręczników programowania.

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz – wykształcenie i karierę naukowo-dydaktyczną rozwijał na różnych uczelniach w kraju i za granicą (Niemcy, USA i Włochy). Obecnie pracuje w Niemczech na stanowisku profesora zwyczajnego jako kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej na katolickim Uniwersytecie w Eichstätt- Ingolstadt, natomiast w Polsce kieruje Katedrą Psychologicznych Podstaw Pedagogiki na UKSW. Jego zainteresowania badawcze związane są przede wszystkim z problematyką promocji zdrowia i rolą zasobów duchowych człowieka w jego funkcjonowaniu społeczno-kulturowym; drugi ważny obszar badawczy stanowi adaptacja zawodowa oraz szeroko zakrojona problematyka profilaktyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Jego dydaktyczna działalność jest związana ze środowiskami akademickim Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt- Ingolstadt w Niemczech oraz Sacro Cuore we Włoszech. Autor i redaktor naukowy szeregu monografii, opracowań zbiorowych oraz licznych artykułów wydanych w językach polskim i obcych. Za swoją działalność naukową i społeczne zaangażowanie przyznano mu najważniejsze odznaczenia Państwowe w Polsce i w Niemczech.

dr Leszek Goździewski– emerytowany funkcjonariusz policji z dwudziestoletnim stażem służby (1994-2014), specjalista do spraw profilaktyki i prewencji kryminalnej, twórca i propagator lokalnych inicjatyw na rzecz zapobiegania przestępczości, prelegent ( szkolenia dla kadry Wojskowego Ośrodka Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności (narkomania), Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej (procedura Niebieskiej Karty). Wykładowca Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, autor publikacji naukowych z zakresu terroryzmu i resocjalizacji skazanych ( polityka penitencjarna)

dr Grzegorz Kudlak– psycholog, psychoterapeuta, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, asystent w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

dr Agnieszka Żabińska – doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika, mgr sztuki, oligofrenopedagog, tyflopedagog. Dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością złożoną i niepełnosprawnością intelektualną. Asystent w Instytucie Pedagogiki Specjalnej APS w Warszawie.